Medidas de prevención aplicables na Comunidade Autónoma de Galicia

Medidas de prevención aplicables na Comunidade Autónoma de Galicia


Real Decreto 65/2023, do 7 de febreiro, por el que se modifica a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2023/BOE/BOE/BOE/BOE-A-2023-3292-consolidado.pdf?


USO DA MÁSCARA:

A máscara será obrigatoria en todo momento para as persoas de seis ou mais anos nos seguintes supostos:

Nos centros e servizos sanitarios, así coma nas oficinas de farmacia e boticas, por parte das persoas traballadoras, dos visitantes e dos pacientes, excepto as persoas ingresadas cando permanezan na súa habitación.

Nos centros sociosanitarios residenciais, os traballadores e visitantes cando estean en zonas compartidas.


EXCEPCIÓN:

Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. Así mesmo, cando a propia natureza da actividade resulte incompatible co uso da máscara. 

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde