Preguntas frecuentes sobre a influencia COVID-19 no embarazo e na lactación

As mulleres embarazadas son máis susceptibles ás infeccións ou teñen un maior risco de desenvolver unha forma grave de COVID-19?

​Non hai datos científicos que indiquen que as mulleres embarazadas sexan máis susceptibles a este virus COVID-19. Durante o embarazo pódense producir cambios no sistema inmunitario que é posible que aumente o risco de contraer infeccións respiratorias virais, incluído o SARS-CoV-2.

Recoméndase ás mulleres embarazadas tomar as mesmas medidas preventivas para reducir o risco de infección, que ao resto da poboación, como quedar na casa, lavar as mans con frecuencia e evitar o contacto con persoas enfermas.

Supón a COVID-19 un maior risco se estou embarazada?

Aínda que dispoñemos de datos limitados, de momento non hai probas de que o risco sexa maior que na poboación en xeral.

É importante polo tanto, que tomen, precaucións para protexerse contra a COVID-19 e que informes ao persoal médico que as atenda sobre eventuais síntomas (en particular febre (37ºC), tose, malestar xeral ou dificultade para respirar.

Estou embarazada, como podo protexerme contra a COVID-19?

As embarazadas deben tomar as mesmas precaucións que o resto da poboación para evitar a COVID-19:

• Quedando na casa

• Lavando as mans con frecuencia cun desinfectante de mans a base de alcohol ou con auga e xabón.

• Mantendo unha distancia física coas demais persoas, e evitando lugares concorridos.

• Evitando tocar os ollos, o nariz e a boca.

• Observando unha boa hixiene respiratoria. Supón cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano ao tusir ou esbirrar. O pano usado debe ser refugado inmediatamente.

Se ten febre, tose ou dificultade para respirar chame por teléfono ao seu médico ou ao 900 400 116 (tf de información sobre a COVID-19) e siga as instrucións que lle indiquen.

Poden as mulleres embarazadas con COVID-19 transmitir o virus ao feto ou ao recentemente nado?

A infección por COVID-19 é unha enfermidade nova e temos poucos datos sobre ela. Cos datos que temos hoxe en día sobre bebés nados de nais con COVID-19, non se informaron casos de transmisión da infección de nai a fillo ao nacer.

Se me poño de parto practicaranme unha cesárea?

Os datos que temos son moi escasos e obtidos en China en circunstancias moi difíciles. Cada caso debe tratarse de forma individual. A decisión depende sobre todo do estado da nai, das condicións obstétricas e do que o persoal sanitario e a nai decidan tras sopesar as opcións.

No que todos os expertos está de acordo é que no caso de estado grave da nai é preciso acabar a xestación pola vía máis rápida e esta forma adoita ser a cesárea.

Poderei dar lactación materna á miña bebe se teño COVID-19?

Aínda non existindo datos suficientes para facer unha recomendación en firme sobre a lactación materna no caso de mulleres infectadas por SARS-CoV-2, é importante insistir en que a lactación materna outorga moitos beneficios como o potencial paso de anticorpos nai-fillo fronte ao SARS-CoV-2, por iso, e ante a evidencia actual, a SENeo (Sociedade Española de Neonatoloxía) recomenda o mantemento da lactación materna desde o nacemento , sempre que as condicións clínicas da nai e o recentemente nado o permitan.

A Organización Mundial da Saúde (OMS) tamén recomenda manter a lactación materna tanto para casos de nais positivas como en casos sospeitosos en espera de confirmación, seguindo medidasd e control da infección.

Que medidas debo tomar durante a lactación se teño COVID-19?

Unha nai con COVID-19 confirmado debe tomar todas as precaucións posibles para evitar transmitir o virus ao seu bebé, lavar as mans antes de tocar o bebé e usar unha máscara , se é posible, mentres se alimenta co peito. Se se extrae leite materno cun extractor de leite manual ou eléctrico, a nai debe lavar as mans antes de tocar as pezas da bomba ou o biberón e seguir as recomendacións para unha limpeza adecuada despois de cada uso.

Podo tocar e ter en brazos ao meu bebe recentemente nado se teño a COVID-19?

Si. O contacto directo dende a primeira hora, así como a lactación materna exclusiva axudan ao bebe a desenvolverse. Debería:

• Aleitar observando unha boa hixiene respiratoria;

• Ter en brazos ao seu bebé, pel con pel, e

• Compartir unha habitación co seu bebé. Debe lavar as mans antes e despois de tocar ao seu bebé e manter todas as superficies limpas.​​

Que ocorre coas consultas programadas en atención primaria?

Evitaranse as consultas prenatais e puerperais presenciais que non sexan estritamente necesarias.

Dende o Servizo Galego de Saúde estase a potenciar a consulta telefónica, polo que pode ser que contacten con vostede para reprogramar as consultas presenciais que xa tiña establecidas.

Na medida do posible, realizaranse mediante consulta telefónica, evitando así que teña que desprazarse ao centro de atención primaria.

No caso de que haxa sospeita ou confirmación de COVID-19, pospoñeranse as consultas programadas en atención primaria 14 días, sempre que sexa posible.

Como debe actuar se  ten unha urxencia médica durante o embarazo ou o puerperio?

Contacte telefonicamente co equipo de atención primaria que habitualmente realiza o seguimento prenatal ou puerperal (matrona/médico ou médica de familia) para comunicar a súa situación.

Se a urxencia se produce fóra do horario ordinario de consulta de atención primaria, debe chamar ao 061.

É preciso ter precaucións especiais en relación cos bebés alimentados con preparados infantís?

Neste caso, é moi importante ter precaucións especiais de hixiene co material utilizado para a alimentación do bebé, débese lavar con auga quente e xabón antes e despois de cada uso e esterilizalo unha vez ao día.

Prepáreo con máscara e previo lavado de mans. Nos casos posibles ou confirmados de COVID-19, é necesario utilizar máscara e lavado de mans ao ofrecer a toma de biberón ao bebé.​​

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio